Реализирани тренинзи

PR seminar (basic)


1. Односи со јавноста (Основно Ниво)

D-r. Paul Sudnik,
Хонорарен консултант, Англија

 

PR seminar (advance)
2.
Односи со јавноста (Напредно Ниво)
D-r. Paul Sudnik,
Хонорарен консултант, Англија


B2B marketing
3. B2B Маркетинг

D-r. Paul Sudnik,
Хонорарен консултант, Англија

 

IMC
4. Интегрирани Маркетинг Комуникации (ИМК)

Prof. Robert Lautergborn,
Истакнат професор по Адвертајзинг,
University of North Carolina Chapel Hill,САД

 

HACCP5. Дизајн, Имплементација и Ревизија на HACCP систем
Prof. Ioannis S. Arvanitoyannis, Associate Professor, University of Thessaly, Грција
Сертификација издадена од: The Ultimate Value - International Certification Body
Ltd.TUV-ICB Co. Ltd., Лондон, Обединетото Кралство

Interactive School for Selling6. Интерактивна Школа за Продажба во 3 Модули
Модул 1. Основни комуникациски и продажни вештини
Модул 2. Планирање и супервизија на продажбите
Модул 3. CRM
Партнер: ИТЦ Консалтинг – Скопје

IOM career training
1. ИОМ (Интернационална Организација за Миграција) – Мисија во Скопје

Тренинг “Career placement” – Развој на персонални услуги за олеснување во истражувањето за работа
Партнер: ИЦТ Кариера – Скопје

 

Makpetrol Top Management
2. Макпетрол А.Д. Скопје

Дефиниција на Корпоративно Продажни Стандарди на компанијата Макпетрол (  Топ Менаџмент ) Имплементација на Корпоративно Продажни Стандарди на компанијата Макпетрол ( Среден Менаџмент )

  • Таргетирано Продавање и Таргетиран Менаџмент на вработените на бензиските пумпи Макпетрол ( Шевови на Бензиски Пумпи )
  • Имплементација на стандардот: "Ориентација кон Потрошувачот( Сите вработени на бензиските пумпи)

Партнер: SIGEM Бизнис Консалтинг, Словенија

 

Новости