Програма

Успешноста на секоја компанија зависи од тоа како се искористуваат изворите на знаење и како знаењето се пренесува до вработените.
Знаењето е несомнено клучниот конкурентски фактор при создавањето на додадена вредност во работењето.  За претпријатија и поединци организираме обуки од различни подрачја, при што темите ги црпиме од актуелните состојби и потреби на пазарот.

За поединци - развивме програма на неформално образование, која на поединците ќе им помогнете побргу да дојдат до личен развој, а со тоа до поголема ефикасност, поголеми ефекти и поголема конкурентност на пазарот на трудот.

За компании – нудиме можност за стручна надградба на клучните групи на вработени, според програма и методологија која одговара на вашите бизнис потреби, можности и цели.

Се карактеризираме со флексибилност во однос на содржината и времетраењето на обуките, а со компетентност и експертиза во однос на понудената програма и методологијата на работа.

ХУМАНОПОЛИС, во процесот на избор на идни кадри и во процесот на професионалната надградба на вработените, на македонските стопански субјекти им нуди  врвни обуки според светски искуства и интернационални стандарди. Во соработка со своите партнери со меѓународно искуство, на македонското стопанство му нудиме единствена понуда – на  едно место може да се добијат сите услуги за кадровско профилирање на компанијата, обука и дообука на вработените согласно потребите на компанијата – сето тоа со брза и едноставна процедура.

Воедно се овозможува полагање  за секнување на интернационални сертификати.
 

Новости