Портфолио

П О Р Т Ф О Л И О

ТОП обуки

ПРОДАЖБА

 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ
 2. НАПРЕДНИ ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ
 3. ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА
 4. CLIENTING
 5. ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ ПРИ ПРОДАЖБА
 6. ПРЕГОВАРАЊЕТО ВО ПРОДАЖБАТА
 7. ПРОФЕСИОНАЛНА МАЛОПРОДАЖБА


ПОСЕБНА ПОНУДА: ИНТЕРАКТИВНА ШКОЛА ЗА ПРОДАЖБА во 4 Модули
Држи ми среќа за да ми успее продажбата!

Модул 1.     Комуникациски и продажни вештини
Модул 2.     Планирање и супервизија на продажба
Модул 3.     CRM и менаџмент со клучни клиенти
Модул 4.     Софтверска алатка - Бизнис контакт менаџер

МЕНАЏМЕНТ НА ПРОДАЖБАТА

 1. МЕНАЏМЕНТ НА ПРОДАЖБАТА
 2. СОВРЕМЕНА ПРОДАЖБА

МЕНАЏМЕНТ (ЗНАЕЊА)

 1. ОСНОВИ НА ФИНАНИСКИ МЕНАЏМЕНТ
 2. СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ
 3. БИЗНИС ПЛАН
 4. MBO – Management by Objectives
 5. BSC – Balanced Scorecard

МЕНАЏМЕНТ (ВЕШТИНИ)

 1. СОВРЕМЕН МЕНАЏЕР
 2. ТИМСКА РАБОТА
 3. КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
 4. МОТИВАЦИЈА НА ЗАПОСЛЕНИТЕ
 5. УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ
 6. ЈАВЕН НАСТАП И ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ
 7. ПРЕГОВАРАЧКИ ВЕШТИНИ
 8. УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ
 9. РЕШАВАНЈЕ НА КОНФЛИКТИ
 10.  АНТИ – СТРЕС

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ

 1. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ
 2. СЕЛЕКЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕ
 3. ОБУКИ И РАЗВОЈ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ
 4. ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЗАПОСЛЕНИТЕ
 5. СИСТЕМ НА НАГРАДАУВАЊЕ
 6. TRAIN THE TRAINER
 7. COACHING

ФИНАНСИИ

 1. АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 2. CASH FLOW
 3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА БУЏЕТ
 4. РЕВИЗИЈА
 5. CAPEX–Капитални инвестиции
 6. ПАЗАРИ НА АКЦИИ И ОБВРЗНИЦИ

МАРКЕТИНГ

 1. МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
 2. МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ
 3. ИСПИТУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ

ПР КОМУНИКАЦИЈА

 1. ПР СТРАТЕГИЈА
 2. ПР & МАРКЕТИНГ
 3. ПР & ГРАДЕЊЕ НА БРЕНД 
 4. КРИЗЕН ПР MEНАЏМЕНТ
 5. МЕЃУНАРОДЕН ПР

МЕДИУМИ

 1. ЕТИКА
 2. ОДНОСИ СО МЕДИУМИ
 3. PRESS CLIPING
 4. AНАЛИЗА НА ВЕСТИ
 5. РЕТОРИКА
 6. ОРАТОРСТВО
 

Новости