Општо

Новиот и модерен поглед нa претприемачот е претставен преку личност која не се плаши да превземе ризици за да успее во деловниот потфат. За да го остварат тоа, претприемачите ги користат на ефективен и ефикасен начин факторите на производство -  природните ресурси, човековитe ресурси и капиталот. Бизнисот кој може ефективно да управува со нив и да обезбеди нивен развој – е успешен бизнис.

Развојните текови донесоа брзи промени и покомплексна околина, па затоа е нужно преструктуирањето на компаниите во флексибилни и  претприемачки ориентирани компании. Развиваме услуги, во кои е вложено многу знаење, кои внесуваат додадена вредност во вашето работење, ве прават поконкурентни и  поотпорни на потресите од глобализацијата.

 

Новости