main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

Програма
- Воден сообраќај - пристаништа
-  Воздушен сообраќај - аеродроми
- Железнички сообраќај
- Патен сообраќај
- Шпедитерски и логистички   центри 
· Меѓународни шпедиции
· Логистички центри
· Терминали
· Јавни царински складишта
· Слободни царински зони
-  Брза пошта
· Брза пошта
· Поштенски услуги
· Испорака на пратки
· Сервиси за достава
-  Транспортни системи 
· Патнички возила
· Товарни возила
· Возила за утовар и истовар
· Бензински станици и опрема
· Одржување и поправки
· Делови и опрема за возила
-  Пакување 
· Опрема за пакување 
· Машини за пакување
- Обезбедување 
· Опрема за обезбедување
· Видео надзор
· Системи за безбедност
· Обезбедување на товар
· GPS и навигациони системи
- Магацинско работење  
· Палетирање и внатрешен транспорт
· Софтвери за магацинско работење
· Бар–код системи
· Специјализирани логистички складишта за храна, лекови и сл. 
- Автоматски паркинг системи 
-  Логистички центри и услуги
-  Слободни царински зони 
-  Осигурителни компании
· Осигурување на товар
-  Лизинг компании

-  Останати поврзани програми2016   |   2014   |   2012   |   2011


 

Новости