main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

РАБОТНА ПРОГРАМА
- Воден сообраќај - пристаништа
- Воздушен сообраќај - аеродроми
- Железнички сообраќај
- Патен сообраќај
- Шпедитерски и логистички центри
     · Меѓународни шпедиции
     · Логистички центри
     · Терминали
     · Јавни царински складишта
     · Слободни царински зони
- Брза пошта
     · Брза пошта
     · Поштенски услуги
     · Испорака на пратки
     · Сервиси за достава
- Транспортни системи
     · Патнички возила
     · Товарни возила
     · Возила за утовар и истовар
     · Бензински станици и опрема
     · Одржување и поправки
     · Делови и опрема за возила
- Пакување
     · Опрема за пакување
     · Машини за пакување
- Обезбедување
     · Опрема за обезбедување
     · Видео надзор
     · Системи за безбедност
     · Обезбедување на товар
     · GPS и навигациони системи
-  Магацинско работење 
     · Палетирање и внатрешен транспорт
     · Софтвери за магацинско работење
     · Бар–код системи
     · Специјализирани логистички складишта за храна, лекови и сл.
- Автоматски паркинг системи
- Логистички центри и услуги
- Слободни царински зони
- Осигурителни компании
     · Осигурување на товар
-  Лизинг компании
-  Останати поврзани програмиИзложувачи:
:

   

                         

                      

                 

                           
                        
                            

                                  

                                        

                                
            2016   |   2014   |   2012   |   2011


 

Новости