main fair
За изложувачи
За посетители
За медиуми
Галерија

ПРOГРAMA НA ИЗЛOЖУВAЊE

 • Стручна, научна и белетристична литература
 • Школски книги и приручници
 • Книги за млади и деца
 • Географски карти, глобуси, атласи, календари
 • Голем броj на домашни и странски издавачки куќи преку директно представување на наjновите изданиjа и нивните автори го привлекуваат вниманието на читателите


БИРO OПРEMA

 • Фoтokoпирни aпaрaти
 • Teлeфakси
 • Рeпрoмaтeриjaли, мaшини зa пишувaњe
 • Сигурнoсни урeди и систeми
 • Придружнa oпрeмa и прибoр
 • Kaнцeлaрисkи мaтeриjaли


ПРИДРУЖНИ МАНИФЕСТАЦИИ

 • Промоции на новообjавени изданиjа
 • Средби со автори
 • Литературни читања
 • Избор на наjдобар книжар на годината во Република Македониjа


 
Програма САЕМ НА ЛИБРОГРАФИКА

ПРOГРAMA НA ИЗЛOЖУВAЊE

 • Машини за печатење
 • Опрема за графичка индустриjа, хартиjа и репроматериjали
 • Опрема за скенирање и компjутерска обработка на текстови
 • Училишна галантериjа и канцелариски материjали
 • Современа опрема и прибор за училишта, факултети, просветни и истражувачки институти
 • Комплетна понуда од графичката индустриjа, опрема и репроматериjали овозможува деловни средби со несомнен ефект!


ПРИДРУЖНИ МАНИФЕСТАЦИИ

 • Презентации и демонстрации со опрема за графичка индустриjа


2019   |   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009


 

Новости